Alkol,sigara,kumar bağımlılıkları

A Günümüz dünyasının birçok yerinde iş, insan hayatının merkezinde yer alır ve uzun saatler boyu çalışılması artık bir standarttır. Bu ortamda işin yaşamlara egemen olması ve bir çeşit bağımlılığa dönüşmesi kolaydır.

İlaç enjekte edenler arasında yaydın olan diğer enfeksiyonlar:
• Septisemi (kan enfeksiyonu).
• Endokardit (kalp kapakçıkları enfeksi-yonu).
• Selülit (Deri ve deri altı dokuları enIck siyonu).
• Çıban, ö/ellikle iğne yapılan yerlerde.
ALKOLÎZM
Alkol, merkezi sinir sistemi yatıştırıcısı olup dünyadaki bütün toplumların gün¬lük hayatında yer bulabilen bir özelliğe de sahiptir. Ölçülü biçimde kullanıldığı takdirde gevşeme sağlar ve utangaçlığı giderir. Aşırı tüketildiğinde ise ınuhake me yeteneğini ve koordinasyonu zayıfla tır. Bazen şiddet içeren davranışlara yol açabilir. Düzenli olarak aşırı alkol tüketi¬mi fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapa¬bilir. Çoğu kez kişinin verimli bir biçim¬de çalışmasını engeller ve bazı durumlar¬da işten çıkarılma sebebidir. Aynı zaman¬da aile ilişkilerine ciddi zararlar verir. Aşı¬rı alkol tüketimi ile il/-,ili birçok sağlık problemi vardır. Bazıları şunlardır:
• Karaciğer Inısarı.
• Vitamin eksikliği.
• Peptik ülser.
ALKOLİZMİN İŞARETLERİ
Düzenli sosyal içicilik ile alkolizmi işaret ‘den aşırı içiciliği birbirinden ayırmak her aman kolay değildir. Tüketilen alkol miktarı yalnızca yaklaşık bir göstergedir. Haftada birkaç kez fark edilecek biçim¬de sarhoş olana dek içen bir kişi bağımlı sayılabilir. Potansiyel içki problemlerinin diğer göstergeleri:
• Alkol alımının yavaş yavaş artması.
• İçmeye karşı dayanılmaz bir istek ve içi- lememesi durumunda anksiyete ya da fiziksel belirtiler.
BAĞIMLILIK İÇİN TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Bağımlılığının, özellikle de ilaç ve alkol bağımlılığının, kendiliğinden ortaya çık¬ması oldukça enderdir ve bağımlılar, bu sorunun varlığını ve yardıma ihtiyacı ol¬duğunu kabul etmeden tedavilerine baş¬layamazlar. Bağımlının çoğu kez özel bir kliniğe yatırılması gerekebilir çünkü bu¬rada bağımlılık yapan maddeye ulaşıla¬maz ya da bağımlılık yapan davranışın ya¬pılmasına izin verilmez. Destekleyici da¬nışmanlık, kavramsal ve davranış terapi¬si gibi diğer uzmanlaşmış terapiler de te¬davi sürecinin önemli parçalarıdır. I leı hangi bir madde bağımlılığı tedavisinin ilk adımı, davranışın temel nedenini or¬taya koymaktır. Çoğu uzman bağımlı ki¬şiliğin oluşumunda genetik faktörlerin de rol aldığına inanır. Ancak bağımlılığın sonradan öğrenilen bir davranış olduğu na dair birçok kanıt da mevcuttur.
Size yakın birinin bağımlı olduğunu öğrendiğinizde doktorunuza gidebilir, so-runun nasıl giderileceği ve bağımlıya na¬sıl yardım edileceği hakkında konuşabi¬lirsiniz. Doktorunuz size bilgi verecek ve sizi bağımlıları desteklemek ve tedavi et-

KUMARTUTKUSU
Bazı kişiler kumara karşı yoğun ve zorlayıcı bir arzu duyar ve bu dürtü yaşamlarına ha¬kim olur. Daha çok erkekleri etkiler ve çoğu kez 25 yaşın altında ortaya çıkar. Kumar tut¬kunları (patolojik kumarbazlar olarak da bi¬linirler) arzulanan heyecan seviyesini yaşa¬mak için bahse yatırdıkları parayı sürekli yük¬seltirler. Bu çeşit bir davranış kişinin hayatı¬nı mahvedebilir, kişisel ilişkilerini, işini, ailesi¬ni ve arkadaşlarını etkileyebilir. Belirli durum¬larda kumar tutkunları yalan söyler, dolandı¬rır ya da daha fazla kumar için para çalar ve bunları yaparken ona yakın olan kişiler üze¬rinde oluşacak etkileri umursamaz. Kendine yardım gruplarıyla yapılacak terapiler, yakın arkadaşların ve aile üyelerinin yapacağı teş¬vikler başarılı olabilir.
V Kumar tutkusu motivasyonu beklenen¬den daha yüksek olabilir, hatta kazanmak¬tan bile.

mek üzere kurulmuş çok sayıdaki uz-manlaşmış m< rkezden uygun olan birine yönlendirecektir.
Ancak isin doğrusu, uzun dönemde ya-pıladık İki11.1111■ i bir tedavinin etkili ola¬bilmesi için bağımlının, bağımlılık yapan madde ya da davranışı bırakmak isteme¬si ve eıapiye ihtiyacının olduğu gerçeği¬ni kabul etmesi gerekir.
<1 Bağımlılık yapan davranışlardan biri de saplan- tısal “alışveriş terapisi”dir. Bu durumda alışveriş yapanların duyguları tıpkı ilaç bağımlıları gibi yük-selir ve alçalır. Bu alışkanlık aşırı borçlanma dahil her çeşit problemi yaratabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.