Allerjenlerle Temas

Allerjenlerle Temas

Allerjinin genetik temeli ortaya konulmuşsa da, genetik faktörlerle çevresel faktörlerin etkileşimi hastalığın şiddeti ve progresyonunu belirlemektedir. Bu kompleks etkileşim hayatın çok erken döneminde; semptomlar görülmeden çok önce başlamakta ve alleıjik fenotipe yol açacak immün cevap farklılığı doğumda oluşmaktadır. Atopi astım gelişimi için majör risk faktörüdür. Bu nedenle aleijik sensitizasyonun zamanı ve mekanizması önem kazanmaktadır. Fetal gelişimde çevresel faktörlerle immün cevapta Th2 yoluna bir eğilim oluşmakta ve bu Th2 cevap patemi sonucunda IL-4 ve IL-10 artmata, IL-2 ve IFN- y azalmaktadır.
Amniyotik sıvıdaki IgE ve IL-4, dendritik ve mast hücre reseptörlerinde artışa sebep olarak fotal T hücrelerinin duyarlanmasma yol açar. Fötus, amniyotik sıvıyı yuttuğu ve aspire ettiği için IgE ve sitokin içeren amniyotik sıvıyla temas sadece deri yoluyla değil, gastrointestinal ve respiratuar yolla da oluşur. 16. gestasyon haftasından itibaren deri, bağırsak ve akciğerler IgE’ye maruz kalırsa doğum sonrası atopik hastalık belirtileri görülür. Sonuçta yaşamın erken döneminde allerjen maruziyeti direk alleıjik sensitizasyona sebep olabilir.
Gebelik sıvılarında Dermatophagoides‘in saptanması ile maruziyetin antenatal olduğunu kanıtlamıştır. 16-17. Gestasyon haftasında rutin amniosentez yapılan annelerin plazma örneklerinin %21’inde Dermatophagoides (ortalama konsantrasyonu 5,9 ng/ml) saptanmış. Pozitif plazma örneği olan annelerin %56’smda amniyotik sıvıda akar antijeni (ortalama konsantrasyonu 1,1 ng/ml) saptanmış. Pozitif matemal plazmalı annelerin bebeklerinde doğumda kord kanında %63 oranında Dermatophagoides saptaıumş. Bu çalışma, 16. Gestasyon haftada ve doğumda fetal çevrede allerjenin varlığını göstermektedir. İkinci trimesterde bağırsaklarda antijenlerin varlığı, antijen spesifik yanıtı başlatır. Üçüncü trimesterde matemal çevre ve annenin IgE/IgG oranı ile antijen spesifik IgE yanıtı azalma eğiliminde olabilir. Matemal antijen-spesifik IgG aynı allerjene karşı tekrarlayan IgE yapımından korumaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.