Bağımlılıklar

Bağımlılık, belirli bir maddeye ya da bir davranışa düşkün olmaktır. Durumun geldiği noktada, bu düşkünlüğün gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler devamlı olarak kişinin zihnini meşgul ederek yaşamında baskın bir yer edinir. Maddenin yanlış kullanımı bakımından en yaygın olan alkol vc ilaç-

lar, dünya genelinde giderek büyüyen bir sorundur. Ailelerin parçalanması ve artan suç oranı gibi sosyal problemlerin yanı sıra bir dizi sağlık sorununa da yol açar. Alışveriş bağı inlisi olmak veya kumar oynamak gibi bağımlılık davranışlarıysa fizyolojik sorunlardan çok, sosyal sorunlara yol açarlar.

Birçok insan için bağımlılık yapan maddenin elde edilmesi ve kullanımı veya bağımlılık yapan bir davranışın sürdürülmeye çalışılması aile ilişkilerinin üzerine çıkarak sosyal sınırlamaları aşarak çoğu kez suç işlenmesine neden olur. Bağımlılık fiziksel (maddenin alınmaması halinde ishal ya da kusma gibi belirtiler oluşur) ya da psikolojik (madde ya da davranış engellendiğinde şiddetli arzu ve tahrik oluşur) olabilir. İlaç ya da alkol gibi madde bağımlılığının çoğu hem fiziksel ve hem de psikolojiktir.

İLAÇ BAĞIMLILIĞI

Çocuklar ve gençler aileleri, akranları ve rol alınan modeller tarafından etkilenir. Anksiyete ve diğer duygularla başa çıkmada zorlanan kişiler, ilaçların belirtileri kontrol etmede ve toplumsal fonksiyonlarını daha iyi yerine getirme konusunda yardımcı olduğunu görebilir. Böyle bir ortamda büyüyen çocuklar savunmasızdır
ve yapılan çalışmaların ortaya koyduğu gibi bağımlılık modeli davranışlara teslim olmada daha fazla risk altındadırlar.

İLAÇ KÖTÜYE KULLANIMI

Elde edilebilecek çok çeşitli yasadışı madde vardır. Genel olarak kullanılan uyarıcılar anfetam in, ecstasy, crack vc kokaindir. Bu ilaçlar sinir sistemini uyararak bir güç duygusu vc enerji sağlar. Kullanıcının uzun bir süre uykusuz kalmasını mümkün kılar, ancak aynı zamanda anksiyete ve paranoya duygusunun olu şumuna da yol açar. Sürekli kullanım no nucu kişi tükenir ve uzun dönemli psikolojik zararlar meydana /u lehiIir.

Birçok kişi kokainin bağımlılık yapmayan sosyal bir ilaç olduğuna inanır, ama hem crack ve hem de kokain aşırı derece bağımlılık yapar. Crack arzusunun kontrol edilmesi neredeyse imkânsızdır ve genellikle bağımlılığın sürdürülmesine dayalı yıkıcı davranışla sonuçlanır.

Bazı ilaçlar gevşetici bir etki yapar. Kn yaygın olarak kullanılanı marihuaııadıı, ama eroin ve anestetik ketlimin de çok kullanılır. Anksiyeteııin kısa süreli tedavisi için reçeldi olarak kullanımı yasal olan sakinleştiriciler de kötüye kullanılabilir vc bağımlılık yapıcı bir potansiyele sahiptir. Marihuana dumanı çekmenin uzun dönem sağlık riski tam olarak bili nememektedir, ancak düzenli tüken m i muhakeme güciinii zayıflatabilir ve uzun dönemde motivasyon eksikliği ve depresyon gibi psikolojik problemlere ve ayrıca KOAI I’a (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) neden olabilir.

< Yasadışı ilaçların tam bileşenlorl gonolllkl» bl linmez. Bu, ilaçlardan kaynnklnnnıı tehlikeli v© İnlimin edilemeyen yan otkllor görülmo riskini arttırır.

KÖTÜYE İLAÇ KULLANIMININ İŞARET VE BELİRTİLERİ

Benzodiyazepin gibi nukinleştiriciler uyu şuklıık, yüzeysel solunuma ve zayıf bir nah. ,ı neden olur. Kokain ve amfetamin qlbl uyarıcılar aşırı heyecanlı davranışlnrn ve titremelere yol açar. I roln fllbl narkotikler kafa karışıklığınıı, gözbebeğinin kü-çülmesino vo yıl-oysel solunuma neden oh h l’ .1 > gibi halüsinojenler terleme ve halüHİnıi!iyonlara yol açar. Alkol derinin kı-/.ırm.ıv.ına, zayıf bir nabza ve en kötüsü komaya neden olur.

Herhangi bir ilacın alınmaması çok değişik belirtilere neden olabilir; bunlar ara-sında kaslarda ağrı ve acılar, ishal ve kur. ma sayılabilir.

TOPLUMSAL SONUÇLAR

( lı,ıı k ve eroin gibi ilaç kullanıcıları fizik st I bağımlılık geliştirir ve alışkanlıklarının bedelini karşılayabilmek için suçu bu laşırlar. Bağımlılığın ilişkih ı ve çalışma hayatı üzerinde yıkıcı biı etkisi vardır. Bir bağımlı kendisi için değer ifade eden her şeyim kaybedebilir ve yasal süreçlerle YÜzlcşir, çoğu zaman da hapse girer.

KÖTÜYE İLAÇ KULLANIMININ SAĞLIK RİSKLERİ

Eroin gibi ilaçları enjekte eden kişiler bir dizi enfeksiyon riskiyle k.ıısı l,,ırşıyadır. İğne ve şırıngaların paylaşıldığı d urumda bulaşması yük-.ek risk içeren hastalıklar şıınlirdır:

•    I îepatit B.

•    I lepatit G.

•    HIV.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.