Beklenen doğum tarihi nasıl hesaplanır ?

Beklenen doğum tarihi, son adet tarihinin ilk günü esas alınarak hesaplanır. Bu yüz den kadınların adet günlerini takvime işa retlemeleri çok önemlidir.

Gebelik süresi, yapılan gözlemlerde orta lama 280 gün olarak bulunmuştur. Bu sü re 40 hafta veya 9 ay 10 güne karşılık gel mektedir.
Beklenen doğum ta rihi hesaplanırken tak vimde son adet tarihin den sonraki 40. haftaya denk gelen gün bekle nen doğum tarihi ola rak belirlenir. Beklenen doğum tarihinden 15 gün öncesi veya 15 gün sonrası da normal doğummüddeti içinde ka bul edilir. Yani normal doğum tarihi 38. haf ta ile 42. haftalar arasıdır.

38. haftadan önce olan doğumlara erken (prematür) doğum denir. Beklenen

This is a sample footer. This text can be customized from the options page. Good luck.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.