HPV Virüsünden Korunma ve HPV Aşıları

HPV Virüsünden Korunma ve HPV Aşıları

Human papillomavirus, cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalık nedenlerinden biridir Cinsel aktif kişilerin yaklaşık %50-85’i hayatlarında en az bir kez HPV’nin bir tipiyle karşılaşırlar 9, 32. Sosyokültürel ve ekonomik düzeyden bagımsız her kadın risk altındadır 32. Etkenin HPV tip 16 olduğu enfeksiyonlarda serviks kanseri gelişim riski 434 kat fazla iken, HPV tip 18 için serviks kanser riski 248 kat artmaktadır. Oysa sigara içiciliğilerinde sigara kullanmayanlara göre akciğer kanseri gelişme riski 8 kat büyüktür

Hpv Aşısı erkek ve kadınlarda

Serviks kanserlerinde HPV en önemli etken olduğu için, serviks kanserinin gelişiminin önlenmesi HPV enfeksiyonunun erken tanı veya tedavisi anlamına gelir. Human papillomavirus enfeksiyonu ile serviks kanseri arasında ki pozitif korelasyon ve serviks kanserinin ‘önlenebilir’ olan çok az kanser türünden biri olması, HPV enfeksiyonlarına karşı aşı çalışmalarının yoğunlaşmasına neden olmuştur. Human papillomavirus DNA testleri ile PAP smear testlerinin birleştirilerek kullanılması, serviks kanseri benign veya prekanseröz lezyonlarının erken tanısına olanak sağlamış ve birçok olguda prognozu değiştirmiştir. Tarama programları sayesinde gelişmiş ülkelerde serviks kanseri insidansında belirgin bir azalma gözlenirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde tarama programlarının düzenli olmaması nedeniyle aynı başarı sağlanamamıştır

Human papillomavirusunun bütün tipleri gözönüne alındığında monovalan aşı etkisi yetersiz olacaktır. Bu nedenle HPV enfeksiyonlarına karşı; kanser öncesi lezyonların ve servikste gelişmiş olan tümörün geriletilmesini sağlayan yani henüz başlangıç evresinde olan HPV enfeksiyonunu önleyici profilaktik aşılar ile enfekte kişilerde virüsun çoğalmasını önleyen yani preinvaziv veya invaziv HPV ilişkili neoplazileri tedavi eden terapötik aşılar olmak üzere iki tipte aşı geliştirilmiştir Aşı maddesi düşük miktarda genetik teknoloji tarafından üretilen ve hastalığı yaratan virusa benzer (virus-like particules: VLP) şekilde oluşan dört protein moleküllerinden oluşmaktadır. Ancak bu moleküller HPV’nin genetik bilgilerini içermemektedir, böylece de aşı maddesinden dolayı bir enfeksiyon olmamaktadır

Profilaktik HPV Aşılar, hpv aşısı fiyatı

Profilaktik aşılar, sağlıklı kişilerde HPV enfeksiyonunun ve HPV’ye bağlı lezyonların gelişimini önlemek üzere hazırlanmışlardır. Proflaktik aşısı ile ilgili en önemli gelişme, HPV VLPs (virüs like particles/virus benzeri proteinler) ile nötralizan antikor oluşturmak için bireylerin immunizasyonudur. Bu aşılar, serviks sekresyonunda nötralizan antikor miktarını artırma yoluyla, virusunn buradan içeri girmesini immunolojik olarak önlemektedir. HPV VLPs aşıları üç çeşit olup, Tip1 sadece L1’den oluşan VLP, Tip2 L1 ve L2 füzyon proteinlerinden oluşan VLPs, Tip3 VLPs dış yüzey peptidlerinden oluşmuştur. Virus benzeri parçalar, morfolojik olarak virüse benzedikleri gibi hücre yüzeyine de yapışabilmektedir. Tip2 aşıları birçok genital HPV tipine karşı çapraz koruma sağlayabilir. Elde edilen bağışıklık uzun süreli ve oldukça özgün olmaktadır. Human papillomavirus VLPs morfolojik ve yapısal özellikleri açısından adjuvan yokluğunda dahi yüksek litrede nötralizan antikor oluşturmadaki yetenekleriyle enfeksiyon ajanını taklit eder. Virus benzeri parçalar maya hücrelerinde ya da Baculovirus’la enfekte böcek hücreleri içerisinde üretilmektedir. Virus benzeri parçalar enfeksiyöz ve onkojenik özellikte olmayıp hiç viral DNA içermedikleri için bireylerde enfeksiyon oluşturmayıp oldukça zararsızdırlar. Merck firması tarafından ilki monovalan (faz I) ve devamında tetravalan (faz III) ve Glaxo-Smith-Kli-ne firması tarafından bivalan (faz II) olmak üzere üç VLPs profilaktik aşı çalışması tamamlanmıştır. Çalışmaların ortak sonuçları ise HPV VLPs aşılarının yüksek oranda immunojenik olduğu ve iyi tolere edildiği, yüksek antikor titrelerini sağladıkları, bivalan aşı ile sağlanan antikor titrelerinin daha uzun süreli olması ve persistan HPV enfeksiyonlar ve HPV ile ilişkili enfeksiyonların azaltılmasında önemli olmasıdır. Aday aşıların faz III çalışmaları halen devam etmektedir Aşılanmış kişilerden alınan serumlarda HPV 16 yalancı-virionları nötralize edilebilmiştir

Gelişmiş ülkelerde, bir görüşe göre, HPV aşılaması ile birlikte taramaların kombine edilmesinin en iyi maliyet-yarar sonuçlarını vereceği saptanmış olmasına rağmen, sadece HPV aşılamasına dayanan bir korunma stratejisi ile serviks kanseri olgularının elimine edilmesinin imkânsız olduğunu bildirmişler. Epidemiyolojik çalışmalar HPV enfeksiyonunun yerleşme riskinin adolesan dönemde en yüksek olduğu için, adolesan dönemde, cinsel ilişki başlamadan hemen önce HPV aşısı uygulanacak olursa kolayca ve kısa sürede etkinliğini gösterecektir. Yine bir görüşe göre, En iyi stratejinin, adolesan öncesi dönemdeki aşılamayı izleyerek, 30 yaşından itibaren 5 yıllık aralarla 3 kez sitolojik tarama uygulanması olacağı öngörülmektedir

HPV Aşısı Yan Etkileri Var Mıdır?

Profilaktik aşılarla ilgili pek çok yanıtlanmamış soru ve uygulamada karşılaşılacak pek çok olası sorun bulunmaktadır. Bunlar:

– Aşının toplum tarafından kabul edilmesi
– Aşının sitolojik tarama çalışmalarını zayıflatma olasılığı
-Sağlıklı olan kişiler kullanımının ne kadar gerekli olduğu,
-Olguların çok az bir kısmının kanser olma ihtimalinin olması yinede aşılamayı gerektirip gerektirmemesi
-Dogal olarak yüksek riskli olan tiplere karşı olmakla birlikte kaç HPV tipinin hedefleneceğinin tam netlik kazanmamış olması
-Sağlanan koruyucu antikor titresinin kaç yıl devam edeceği ve rapel ne zaman yapılacağının belirsizliği
-İdeal aşılama yolunun ve aralığının belirsizliği
-Hangi yaş grubuna uygulanacağı
-Aşının erkeklere uygulanmasının gerekli olup olmadığı
-Serokonversiyonun korunmada yeterli bir ölçek olup olmadığı
-Maliyet-yarar oranlarının netleşmemiş olması şeklinde sıranabilir.
Bütün bu belirsizliklere rağmen, Haziran 2006 itibariyle FDA, ABD’de adolesan dönemden başlayarak VLPs bivalan HPV aşılarının uygulanmasını onaylamıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.