İktidarsızlığın Çözümü ve Tedavisi,iktidarsızlığın Bitkisel Çözümü

İktidarsızlık hayatın belirli döneminde erkeklerin korkulu rüyası olan bir rahatsızlıktır,bazen kalıtımsal hastalıklar nedeni ile bazen ise psikolojik nedenlerden ötürü olabilmektedir. Bu yazımız çeşitli internet kaynaklarından derlenmiş olup, önceliğiniz hekim tedavisi olmalıdır.

Erkek sözkonusuysa «iktidarsızlıktan, kadın sözkonusuysa «soğukluk»tan sözetme alışkanlığı vardır. Bu iki terim, cinselliğin normal kabul edilen görünümlerinin bozulmasını dile getirir. Bu klasik ayrıma burada da uyacağız.

Tanımlama

İktidarsızlık, seçilen bir eşle tam bir çiftleşme yapma olanaksızlığıdır. Tam ve kısmi iktidarsızlıkları ayırdetmek gerekir. Kısmi iktidarsızlıklarda olay, ilişkinin sertleşme, sperma atma, orgazm gibi bir bölümünü ilgilendirir. Aynı biçimde, yapısal bir bozuna bağlı yapısal iktidarsızlıklar ile yapısal bozunsuz işlevsel iktidarsızlıklar da ayırt edilmelidir.

Yapısal iktidarsızlıklar arasında içsalgısal (bir hormon eksikliğine bağlı) iktidarsızlık, uzun süre en sık görülen biçim olarak değerlendirilmiştir; ama günümüzde çok ender Taşlanmaktadır. Arzusunun etkisinde bir erkek, sertleşme, dölyoluna girme ve cinsel birleşmeyi tamamlama, sperma atımı gibi 3 evreden geçerek cinsel ilişkide bulunur. Bir erkek bu 3 evreyi gerçekleştiremiyorsa, «iktidarsız» olduğu söylenir. Ama buna kesinlik kazandırmak gerekir.

Birinci evrede bir yetersizlik, öteki ikisine geçişi çaresiz biçimde engeller. Ama 1. evre 2. ile birlikte ya da yalnızca 3. evreyle birlikte olabilir. Bu durumda kısmi iktidarsızlık söz konusudur. İktidarsızlığın genellikle ruhsal kökenli olduğu kabul edilir.

Yapısal bir nedenin saptanabildiği daha ender durumlarda, hemen her zaman heyecan etmenleri de eklenir. Bundan özellikle, iktidarsızlığın her zaman yalnızca ruhsal kökenli olacağı sonucu çıkarılmamalıdır. İktidarsızlık, ruhsal ya da bedensel açıdan hasta kişiler dışında da görülen, yaygın bir hastalıktır.

Sağlıklı bir erkek iktidarsız olabilir. Hangi biçimde olursa olsun, iktidarsızlık,erkekliğini bozduğu kişiyi başkalarından ve kendinden utandıran bir hastalıktır. Gerçekte, bir kez olsun iktidarsızlığa yakalanmadığını çok az erkek ileri sürebilir.

Sınıflandırma ve Tanımlama

Şunlar ayırdedilmelidir:

— istek yokluğundan kaynaklanan iktidarsızlıklar ya da cinsel istek yokluğu;

— özellikle, istek olmasına karşın sertleşme yokluğu biçiminde beliren, cinsel otomatik hareket eksikliğine bağlı iktidarsızlıklar;

— çok heyecanlı kişilerde sık gözlenen, cinsel yansımalı sinirsel bozukluklar.

İktidarsızlıkların çoğu bu üçüncü sınıfa girer.

Cinsel istek yokluğu

Erkeğin uyarılma yeteneği yoktur. Güçlük çekmeksizin normal cinsel isteğin dürtülerine dayanır. Gerek erkekliğini kanıtlamak için kendini zorlasa, gerekse eşi tarafından cinsel açıdan uyarılsa bile, kamışı sertleşmez. Ne düşgücüne dayanan isteği, ne cinsel ilişkisi, ne de duyarlı bölgelerin uyarılmasına cinsel refleksi vardır. Bu bozukluğun nedeni, özellikle tam bir uyarılamama söz konusuysa, genellikle yapısaldır.

Özellikle bel kuyruk sokumu bölgesi düzeyinde bir omurilik bozunu (omuriliğin bası altında kalması, omurilik iltihabı, apse, 3. evrede frengi) düşünülmelidir. Bunlar tabloyu tam olarak yaratırlar. Şaşırtıcı da gelse, bu bozuklukların başlangıcında çoğunlukla bir aşırı uyarılırlık dönemi vardır. Ağrılı hale gelebilen sürekli sertleşme görülür. Aynı biçimde, erbezlerinin içsalgı yetersizliği, hadımlık, travma ya da enfeksiyon bozunlarma bağlı ikincil ya da birincil körelmeler gibi erbezleri ve dölyollarınm ciddi hastalıkları da akla gelmelidir.

Bu durumda ya ergenlik öncesi bozunlar sözkonusudur ve iktidarsızlık önemlidir (ama yerine koyucu tedaviyle düzeltilebilir) ya da bozunlar geç ortaya çıkmıştır, iktidarsızlık fazla değildir ve erkek hormonlarıyla düzeltilebilir. Bir başka neden, alkol zehirlenmesi olabilir. Bu da aşırı uyarılırlık biçiminde başlar, daha sonra sapmış anormal uyarılırlığa dönüşür. Son evre, sağlam cinsel düş ile fiziksel işlev yetersizliğinin ayrışmasıdır.

Yaşlılık da, ileri yaştaki erkekler için sözkonusu bir nedendir. Ama burada orta derecede cinsel istek, cinsel ilişkiyi gerçekleştirmedeki güçlükle birliktedir. Sertleşme daha hafiftir, bir gelir, bir gider ve erkekle oyun oynar gibidir. Önemli anlarda yiter, belirsiz bir anda yeniden belirir. Addison hastalığı,demir depo hastalığı, miksödem gibi içsalgı bezleri hastalıklarında ya da içsalgı bozukluklarında, bir kafa tabam bozunu olan hipofiz uru gibi bir arka hipofiz hastalığında da görülebilir.

Son bir neden, karmaşık ve tanınması güç hormon bozukluklarına bağlı doğuştan iktidarsızlıktır. Ama burada, çoğunlukla kendine dönük bir cinsel etkinlik (kendi kendini tatmini itiraf ettirmek güç olmakla birlikte) vardır. Aslında, fiziksel bir yetersizlikle birlikte korunmuş bir cinsel istek durumunu, her türlü istek ve itici güçten yoksunluk durumundan ayırmak çoğu kez güçtür.. Bu nedenlerden birinin varlığı kabul edilmeden önce, bir sinir bozukluğuna bağlı geri itilme, olasılığı elenmelidir.

Erkeğin iktidarsızlığı durumunda Couvelaire ameliyatı adı verilen girişim, hastanın kamışına kaburgalarından birini (12. kaburga) yerleştirmeye dayanır.

Cinsel otomatik hareket yetersizliği

Bu yetersizliğe tek başına ender raslanır. İstek eksikliği, yani cinsel istekte azalma olmaksızın, yalnızca sertleşmede ya da yalnızca sperma atımında bir kusur sözkonusudur. Ayrıca sertleşme ve sperma atımı kusurları arasında da ayrım yapmak gerekir. Sperma atımı bozukluğunda da 2 olasılık vardır: Sperma atımı olanaksızlığı; çok erken sperma atımı.

Sertleşme yetersizliği

Cinsel ilişki sırasındaki bir sertleşme yetersizliğini sözkonusu ettiğimizi belirtelim. Gerçekten, bazı kişiler tek başlarmayken kamışları çok normal sertleşebilir; ama bir eş yanında bu olanaktan yoksundurlar. Bu kusur genellikle kişinin özuyarılma eğilimine bağlıdır. Özuyarılma normal cinsel ilişkiden, yalnızca bir «hormon dürtüsü» tarafından belirlenmesiyle ve hızla tatmin edilmesi gereğiyle ayrılır. Bu tatmin şu yollarla sağlanabilir:

— yalın, uzamış bir mekanik temas sertleşmeyi korumaya yeterlidir, başka bir bedenle temasa gerek yoktur;

— çok belirgin bir özuyarılma eklenmiş düş kurma, orgazmı başlatır. Dolayısıyle bu bozukluğun nedeninin ya da nedenlerinden birinin bir sinir bozukluğu olduğu sanılmaktadır. Bazen, bir ruhsal çöküntünün ya da ruhsal ve bedensel zayıflığın eşlik etmesi, sertleşme yetersizliğini daha da artırır. Neden, sanıldığından daha güçlü bir yetersizlik korkusudur.

Sperma atımı yetersizliği

2 durum gözönünde bulundurulmalıdır:

— sperma atımının olanaksız olması ya da ancak çok yıpratıcı çabalardan sonra gerçekleşebilmesi. Bu durumda özellikle genç ve normal yapılı erkeklerde bir yapısal bozukluk sözkonusu olabilir. Ama bazı kişilerin, özel bir erotik eğilim nedeniyle bu durumda oldukları tartışma götürmeyen bir gerçektir;

— dölyoluna girerken ve bazen daha önce oluşan erken, zamansız sperma atımı. Üstelik erkek, oldukça uzun süreli bir dinlenme geçirmeden ikinci bir ilişkide bulunamaz. Bazı hekimler bu bozukluğu erkeklik gücüyle ilgili bir aşağılık duygusuna ve çok belirgin bir sıkıntıya bağlamak istemişlerdir.

Çoğunlukla sperma atımı çabukluğu, zayıf bir sertleşmeyle ya da daha doğrusu kısa bir sertleşmeyle birliktedir. Bu cinsel otomatik hareket bozukluklarının bedensel açıdan açıklanması güçtür. Ama kişinin açıklanması güç bir huzursuzluk içinde olduğu söylenebilir. Ruhbilimsel bir açıklama da vardır: Kendini eşle özdeşleştirme. Kişi, eşinin olumsuz yargılarından çekinecek derecede eşiyle kendini özdeşleştirir.

Cinsel yansımalı ruhsal bozukluklar ve tedavileri

İktidarsızlık olgularının çoğunu oluştururlar. Ruhsal ve cinsel yaşamın, genellikle tanınması güç etmenler tarafından baskı altına alınması sözkonusudur. Nitekim, cinsel bozukluklar tek başlarına değildirler ve çoğunlukla ilerlemelerini kolaylaştıran melankolik çöküntü, şizofreni, Dupre’nin sıkılgan yapısı gibi belirgin ruhsal bozukluk belirtileriyle birliktedirler. Bu iktidarsızlığın özelliği, zamana ve özellikle koşullara göre değişiklikler göstermesidir.

Yani erkek, belirli bir tip eşle beraber olduğunda ve özel koşullarda ilişkide bulunabilir. Bu durumda iktidarsızlığın nedeni, doğrudan ruhsal bozukluk nedenine bağlıdır. Bazı olumsuz ve baskılayıcı ailesel etkilerle alevlenen özel bir yapı oluşmuştur. Erişkin yaşta bu, belirli derecede, gizli bir ruhsal cinselliksizlik ve karşı cinsten korkma biçiminde kendini gösterir.

Çoğunlukla kendi kendilerini tatmin eden ergenler sözkonusudur: Erişkin yaşta ancak iç ahlaksal sürtüşmeler, ailesel ya da tıbbi tehditlerle bunu bırakabilmişlerdir. Cinsel düş kırıklıkları ya da eşinde anlayış bulamama, bu sinirli ve huzursuz kişide bozukluğu başlatabilir. Bu durumda hasta, ruhsal bir çözüm leme yapacak olan ruh hekimine gönderilmelidir.

Bu hastalar, çoğunlukla anne ya da ablalarını çok seven kişilerdir; başka bir kadın sevdikleri zaman, bu aşkı anne ya da ablalarımnkiyle birleştirirler. Böylece, korku ve ketlenme yaratan aile içi bir ilişki izlenimi doğar. Bu yakın akrabayla ilişkide bulunma izlenimini akıldan çıkaramama, iktidarsızlığın tek ruhsal nedeni değildir. Hadım olma (cinsel organını yitirme) korkusu da vardır; ama bu da, anlattığımız yakmıyla ilişki saplantısına bağlıdır.

Yakınıyla ilişki kötüdür ve hadım olma tehdidi, bu davranışın mantıki cezası olarak kabullenilir. Bir başka önemli ketleyici öğe, kadın cinsel organlarını tanıma korkusudur. Memeler, anne sütü emmeyi, dolayısıyle anneyi akla getirebilir ve hastayı yakınıyla ilişkide bulunma izlenimine sürükleyebilir. Aynı biçimde, dölyolu bölgesi ürkütücü gelebilir.

Ama bu bozukluğa yakalanmış kişiler, ruhsal kökenli iktidarsızlıkların mekanizması oldukça iyi bilindiğinden, çoğunlukla ruhsal tedavilerle iyileştirilebilirler. Ama ruhsal tedaviler başarısızlıkla da sonuçlanabilir. Çünkü iktidarsızlık durumunda doğuştan, sonradan edinilme, hormonsal etkilerin birbirine girdiği, ruhun en karmaşık bölümüyle uğraşılır.

İktidarsılığın İlaçla ve Cerrahi Yollarla Tedavisi

İktidarsız erkek, hekime genellikle, erkekliğini hemen kazandıracak hap ya da iğne gibi mucizeler bekleyerek gelir. Oysa gerçek iktidarsızlığın sırf ilaçla tedavisine çok ender raslanır. Etkisiz ve tehlikeli olan cinsel istek uyarıcı ilaçlar piyasadan kaldırılmıştır. Kamış damarlarında dolaşımı artırarak etkili olmaları beklenen klasik çevresel damar genişleticiler etkisizdirler.

Ama şeker hastalığı, damar sertliği, siroz, demir depo hastalığı gibi daha genel bir hastalığa bağlı ikincil iktidarsızlıklar, birincil hastalığın ilaçla tedavisiyle şaşırtıcı derecede düzeltilebilirler. Bazı metabolizmalar üstünde etkili olan ve bazı ergenlik yetersizliklerinde cinsel gelişmeyi düzeltebilen erkek hormonları, erişkin cinselliğini etkilemez ve ruhsal bir iktidarsızlığı olan kişiye, hastalığının yapısal olduğu saplantısını verebilir.

Hasta, kendisine «haplar» verilmesi için diretiyorsa, en iyisi etkisiz sahte bir ilaç vermektir. Bunun zararı yoktur ve çoğunlukla gözlendiği gibi, ruhsal etkisi olabilir. Hasta «iğneler» istiyorsa, gonadotrofin’ler gibi bir hipofiz hormonu verilebilir. Bu hormon erbezinin aradokusunu uyarır ve bazen, özellikle küçük ya da çok yumuşak erbezli iktidarsızlarda iyi sonuçlar verir. Yakın zamanlardaki bir kongrede «cinsel iktidarsızlığın testosteron yetersizliğine bağlı olduğu görüşünün yaşadığı» doğrulanmıştır.

Profesör Couvelaire de, aşağı sidik yollarındaki travmaya bağlı bozunlarm erkeklik üstündeki etkilerinin önemini özel birkaç durumda göstermiştir. Apışarası yaralanmaları, leğen kırıkları, bir sidik yolu yaralanmasıyla birlikte olabilir ve yapısal cinsel iktidarsızlıkların yüzde 50’sine yolaçabilir. Bu veri, boğa güreşçilerinin ciddi yaralanmalarını kapsayan İspanyol cerrahlarının yayınladıkları gözlemlere uymaktadır.

Bu ciddi yaralılara, Profesör Couvelaire 1-2 silikon şeridinden oluşan bir protez yardımıyla yeni bir cinsel yaşam kazandırmaktadır. Bu protez, destek görevi üstlenmektedir. Gene Profesör Couvelaire’e göre, sidik yolları girişimleri sırasında iktidarsızlığa yolaçabilecek cerrahi hareketlerden elden geldiğince kaçınmalıdır. Sözgelimi, tam prostat çıkarılmasında, bozunlar izin veriyorsa, «erkekliğin korunması bakımından prostat bezinden yüz kez önemli olan» prostat alt ucu ve döl kesecikleri korunmalıdır.

Bununla birlikte Profesör Couvelaire, cerrahın rolünün yalnızca koruyucu olmadığı ve yalnızca ekonomik organ çıkarmaları yapmak zorunda olmadığı konusuna da değinmekte, aynı zamanda bazı ruhsal ve işlevsel kökenli iktidarsızlıklarda da cerrahın ağırlığını koyabileceğini ve tek başına etkili olabileceğini belirtmektedir. Aynı profesör, erbezleri çıkarılmış bir adama taktığı yeterli büyüklükteki 2 topla ve bunların psikolojik etkileriyle, oldukça önemli bir cinsel etkinliğe kavuşturduğunu bildirmektedir.

Kadının Rolü

Ruhsal katkının önemli olduğu iktidarsızlık konusunda kadının rolü son derece önemlidir. Eşin bazı hareketleri, bazı tutumları erkekte bir ketlenmeye yolaçar. Nitekim Profesör Couvelaire birçok hastada «kadını aramayı» önermekte, çiftlerin sosyal, duygusal, hattâ kişiliklerine ilişkin sorun ve güçlüklerine eğilmekte ve bazen «Venedik’te bir hafta» diye adlandırdığı bir öneride bulunmaktadır.

İktidarsızlığa Karşı Şok Dalga Tedavisi

2025′te 222 milyon erkek iktidarsız olacak! Ama yeni teknik cinsel sorunları çözüyor, sperm sayısını çoğaltıyor…
Dünya genelinde 152 milyon erkek sertleşme sorunları yaşıyor. Evlilikler, ilişkiler cinsel performans düşüklüğüyle zedeleniyor, kopma noktasına geliyor. Korkunç olanı ise bu rakamın 2025 yılında 222 milyonu bulmasının tahmin edilmesi! Çağımızın hastalığı obeziteyle bağlantısı bulunan iktidarsızlık ve sertleşme probleminin çözümü Türkiye’ye yeni gelen tedavide mi? Kardiyovasküler Anestezi Beslenme ve Antiaging Uzmanı Dr. İsmail Ağar “Focus Şok Dalga” tedavisiyle ilgili sorularımızı yanıtladı…

Erkeklerin en büyük sorununun sertleşme ve iktidarsızlık olduğunu biliyoruz. Elinizde bununla ilgili rakamsal veriler var mı?

Evet. Dünya genelinde 152 milyon erkek sertleşme sorunları yaşıyor. Bu rakamın 2025 yılında 222 milyonu bulması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) cinselliği; “Fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal bileşkeleri pozitif yönde bütünleştiren, zenginleştiren ve kişiliği, iletişimi, sevgiyi geliştiren bir bütünlük” olarak tanımlıyor. Oysa dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de empotans sorununda ki artış
gözönüne alındığında  bu tanım kadar  mutlu evliliklerinde tehdit altında olduğu görülüyor.

Bu sorun en çok hangi yaşlardaki erkekleri etkiliyor?

Empotans sorunu hemen her erkeğin yaşamı boyunca karşılaştığı bir sorun olsa da 45 yaşın üzerindeki  erkeklerin yarısından fazlasında sertleşme sorunu olduğu tahmin ediliyor. Oran bu derece yüksek olmasına rağmen sorunu hekime taşıyanların sayısı bir hayli az. Bu durum tedaviye veya sorunun çözümüne yönelik arayışlarının ne kadar atıl olduğunu gösterdiği gibi  evliliklerdeki mutlu cinsel yaşamın kapılarının nasıl kapandığını gözler önüne seriyor. Eskiden iktidarsızlık sorunu belli bir yaş sınırı içinde değerlendirilirken bugün genç kuşağıda etkisi altına alan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Psikolojik etkenlere mi bağlı?

Aynı zamanda bundan on, on beş  yıl öncesinde iktidarsızlık sorunu daha çok psikolojik nedenlere dayandırılırken günümüzde  iktidarsız şikayetlerinde  %80 fiziksel nedenlerin rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Sınırın bu kadar genişlemesi kuşkusuz yaşam koşullarında değişen olumsuzlukların bir sonucu.

Erkeklerde cinsel yaşama darbe vuran etken nedir?

Şişman, özellikle bel ve karın çevresinde yağlanma yaşayan erkeklerde cinsel yaşama dair performans sorunlarına rastlanıyor. Böyle erkeklerde iktidarsızlık şikâyetleri giderek artıyor.  Son yıllarda iktidarsızlık – obezite ilişkisini araştıran çalışmalar 40 yaş üstünde hayli yüksek oranlarda seyreden empotans yani iktidarsızlık  sorununun başta beslenme ve yaşam tarzındaki değişiklikler olmak üzere diğer faktörlerin eklenmesiyle yaş sınırını oldukça aşağılara çektiğini gösteriyor.

Karın- bel çevresi için belirli bir ölçü var mı? En fazla ne kadar olması gerekiyor?

Kadın olsun erkek olsun bugün kilolu olmanın İnsan sağlığını pek çok açıdan tehdit ettiği artık bilinen bir doğru.   Vücut ağırlığının artmasına bağlı olarak  gelişen hipertansiyon,kan yağlarında dengesizlik, diyabet, felç ve kanser özellikle  karın – bel çevresi 96cm üzerindeki erkekleri hedef alırken iktidarsızlık sorununu da beraberinde getirdiği biliniyor.  Özellikle bel  ve karın çevresinde yağlanma olan erkeklerde
testesteron düzeyinde  azalma, östrojen  seviyesinde artış, damar sertliği empotans sorununu yaratıyor. Aynı zamanda obezite ,özellikle bel ve karın çevresinde yağlanma sperm üretiminde ciddi azalmaya neden oluyor. Yapılan araştırmalar bel ve karın çevresinde yağlanma olan kişilerde yaşanan bu sorunu kanıtlıyor. Dolayısıyla şişman ve bel göbek çevresinde yağlanma olan erkekler modern çağın olumsuz koşullarından doğan bir sorun ile karşı karşıya kalıyor.

YENİ YÖNTEMLE İKTİDARSIZLIĞA SON

Sizin Türkiye’ye getirdiğiniz bir teknik bu sorunu ortadan kaldırıyor. Bahsedebilir misiniz?

Yeni nesişYeni nesil tedavi olarak geliştirilen Focus Şok Dalga Akupunktur tedavisinin iktidarsızlık sorununa çift yönlü çözüm getiriyor. Vücut dışında üretilen şok dalgaların vücuda transferiyle genital bölgede yeni kan damarlarının oluşmasını sağlıyor ve kan akışını düzenlenmeye yardımcı oluyor. Öte yandan vücut dışında üretilen bu güçlü şok dalgalar uygulama alanını oldukça geniş bir bölgeye taşıyor.

O halde yağlanmayı ortadan kaldırıyor bu teknik…

Evet. İktidarsızlığın en önemli sebeplerinden biri olan karın ve göbek çevresi yağlanmasının ortadan kaldırılmasıyla birlikte bu tedavideki başarı artıyor. Böylelikle vücuttaki testesteron seviyesi normal sınırlar içerisine alınırken iktidarsızlığa neden olan damar tıkanıklığı yeni damar oluşumu sağlanarak tedavi ediliyor.

TEDAVİNİN TEMELİ ÇİN’DEN GELİYOR

3000 yıl öncesinde Çin tıbbı iktidarsızlığa çözüm bulmaya çalışıyordu. Dönemin kaynakları ve yazılı metinleri incelendiğinde Çin tıbbını bu arayışa sürükleyen nedenin Çinli erkekler değil İmparatorun içinde bulunduğu durum olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü dönemin imparatorlarının 3000 eşi bulunurmuş. İşte bu arayışla başlayan çalışmalar akupunkturu  günümüzde iktidarsızlık sorununun tedavisinde başvurulan en eski yöntem yapıyor.

Çin tıbbı yüzyıllar öncesindeki iktidarsızlık mücadelesinde bu etki mekanizmalarıyla başarılı sonuçlar elde etmeyi başarmış. Bugünse çağın hızlı gelişmelerine paralel olarak yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmalar vücut dışında üretilen güçlü şok dalgaların vücuda transferiyle genital bölgede  yeni kan damarlarının oluşumunu sağlıyor. Focus Şok dalga akupunktur tedavisi  iktidarsızlığın çok önemli nedeni olarak gösterilen obzeitenin  ortaya çıkardığı olumsuzlukları ortadan kaldırmada da önemli bir işleve sahip.

İKTİDARSIZLIĞI EN ÇOK TETİKLEYEN SEBEPLER

Genellikle ileri yaşlarda görülmekle birlikte şehir hayatı ile gelen stres, düzensiz ve sağlıksız beslenme gibi etkenlerle daha erken yaşlarda da görülebilen iktidarsızlığın nedenleri şöyle sıralanıyor:

Cinsel organı besleyen damarlardan yeterince kan pompalanmaması
Aşırı heyecan
Kendine güvenmemek
Yorgunluk
Sigara ve alkol kullanımı
Obezite
Diyabet
Psikolojik nedenler
İktidarsızlığın Doğal Yollardan Çözümü
Uzmanlar, birçok erkeğin korkulu rüyası haline gelen cinsel iktidarsızlık ve cinsel güçsüzlük problemlerinin kontrollü ve düzenli beslenme ile üstesinden gelinebileceğini belirtiyor. Badem, enginar, fındık, karabiber ve kereviz gibi yiyecekler cinsel iktidarsızlık problemlerine şifa olabilir.
İşte cinsel güçsüzlüğün üstesinden gelmek için uzmanlarca tavsiye edilen yiyecekler…

Badem, ilaç olarak cinsel güçsüzlüğe karşı kullanılır. Böyle durumlarda, 1 ay süreyle yemeklerden sonra 20 adet tatlı badem yemek gerekir.
Enginar cinsel gücü artırır, vücudu kuvvetlendirir.
Fındık, iktidarsızlığa iyi gelir.
Havuç, cinsel güçsüzlükten şikâyet edenlere sıkça önerilen bir bitkidir.
İncir cinsel isteği artırır. Bol miktarda yenilen incir, iktidarsızlığa iyi gelir.
Karabiber, iktidarsızlık ve cinsel hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Kereviz iktidarsızlığa karşı faydalıdır.
Maydanoz erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteği artırır.
Salep, kolay sindirilen ve cinsel gücü artırıcı etkisi olan bir besindir.
Terenin cinsel isteği çoğaltıcı etkisi vardır.
Vanilya, erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteksizliği yok eder.
Yeşil ceviz, meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde, erkeklerde cinsel gücü artırır.
Yulaf, cinsel iktidarsızlık şikâyetlerine etkilidir. Kış sabahları kaynatılıp lapa şeklinde yenilebilir. İçine kuru yemiş ve bal katılarak, besin değeri artırılır.

Begüm Çelikkol/ Haberturk

This is a sample footer. This text can be customized from the options page. Good luck.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.