İmpotans Tedavisi

İmpotans Tedavisi

Impotans tedavisine yönelik seçenekler, tanı yöntemlerindeki gelişmeye bağlı olarak son yıllarda değişerek artmaktadır. Hastayla çok iyi kooperasyon kurularak alınmış ayrıntılı bir anamnez bazen tanıyı daha bu aşamada belirlemeye yeterli olmaktadır. Rutin laboratuar tetkikleri ve sis-temik fizik muayene bulguları, yapılan papaverin testi ile birlikte değerlen­dirilir. Papaverin testi pozitif olan olgularda vaskülojenik komponent ekar-te edilmiş demektir. Bu durumda psikojenik, nörojenik veya hormonal kay­naklı erektil fonksiyon bozukluğu düşünülmelidir. NPT, Rigiscan, psikog-ram tetkikleri normalse psikojenik impotans tanısı konur ve uygun psikote­rapi uygulanır. Psikoterapi süresince davranış tedavileri, cinsel teknik öğretileri, uygun medikal tedaviyle uygulanabildiği gibi hastalara kendi kendilerine uygun dozda intrakavernöz papaverin enjeksiyonu (self-injecti-on) tedavisi de öğretilerek olumlu sonuçlar alınabilir. Nörojenik ve hormo­nal impotansta ise etkenin tedavi edilemediği irreversibl olgularda “self-in-jection” tedavisi uygulanır. Papaverin dışında fentoiamin, prostaglandin E; (PGEj), fenoksibenzamin gibi ajanlarda tek başına veya kombinasyon­lar şeklinde kullanılabilir. Özellikle diabete bağlı periferik nöropati olgula­rında ise self-injection kullanılabildiği gibi penil protez implantasyonu da yapılabilir. Papaverin testinin negatif olduğu vaskülojenik kaynaklı impo­tans olgularında ise renkli doppler ultrasonografi, kavernosometri-kaverno-sografi, gereğinde selektiv internal pudendal arteriografi ile birlikte değer­lendirilir. Bu tetkiklerin sonucuna göre dorsal ven ligasyonu, revaskülari-zasyon ameliyatları ve penil protez implantasyonu tedavilerinden gerekli olanı seçilerek uygulanır.

Son yıllarda uygulama alanına giren vakumlu ereksiyon cihazları (vacuum erection device) da özellikle ameliyat riski olan hastalarda kulla­nılan bir tedavi seçeneğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.