Insulin Alerjisi

İnsülin Alerjisi

İnsülin molekülü disülfid bağlanyla biribirine bağlanan iki polipeptid zincirinden oluşur. Asidik beta zinciri 21 aminoasid ihtiva ederken, bazik beta zincirinde 30 amino asid yer almaktadır. İmmünojenite bakımından sıralandıklarında en fazla immünojenite sığır insulininde, en azı da insan insulininde görülmekte, domuz insulini ikisi arasında yer almaktadır. İnsan insülin analogları olan lispro, aspart ve glargine insulinlerin insülin duyarlılığı olan vakalarda daha iyi tolere edildikleri bildirilmektedir.
İnsulin alerjisi, lokal ve sistemik reaksiyonlar olarak ortaya çıkabilir. Lokal reaksiyonlar    insülin tedavisi gören hastaların %5-10’unda hafif, lokalize, geçici şikayetler şeklinde görülebilmektedir. Bunlar enjeksiyon yerinde şişlik, eritem, kaşınma ve ağrı gibi belirtilerden ibarettirler. Sıklıkla tedavinin ikinci haftasında başlar. Enjeksiyondan sonraki 15-20 dakika içinde görülüp 1 saat içinde kaybolabilirler veya 24 saat sonra ortaya çıkabilirler. Bazı hastalarda bifazik seyir gösterip, 5-6 saat sonra tekrar başlayabilirler. Lokal reaksiyonlar, genellikle birkaç hafta içinde kaybolurlar. Sistemik reaksiyonlar ise insüline bağlı yaygın reaksiyonlar basit ürtikerden ciddi anafilaksiye kadar değişen bir yelpazede yer alırlar. İnsüline bağlı Ig E kaynaklı anafilaksi nadir olup görülme sıklığı %0.1-2 olarak bildirilmiştir. Uzun süre ara verilen insülin tedavisine yeniden başlanılması insülin anafilaksisi için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.
İnsulin preparatlanna karşı alerjik reaksiyonlar; İnsulin molekülüne, insulinin değişmiş tersiyer yapısına, İnsulin dışı protein bulaşmalarına, protamine sülfat veya çinko gibi katkı maddelerine karşı oluşabilmektedir. İnsulin molekülüne karşı immünolojik cevabın muhtemelen üretilen insülin üzerindeki, endojen insan insülininde bulunmayan antijenik determinantlara karşı oluştuğu düşünülmektedir(105). İnsulin direncinde rol oynayan immunoglobulin ise Ig G izotipinde olup eksojen insüline bağlanarak fonksiyonel olmayan bir kompleks oluşturur.
Protamin ihtiva eden insülin preparatı olan nötral protamin Hagedorn (NPH) insülin nadir de olsa hipotansiyon, akut pulmoner vazokonstrüksiyon, lokalize ürtiker ve diğer bazı deri belirtilerinden bronkospazm, anjioödem, kardiovasküler kollaps, akciğer ödemi ve ölüme kadar değişebilen reaksiyonlara yol açabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.