Korion Nedir

Korion Nedir

Plasentanın temelini oluşturan, amnion zarının dışında bulunan korion, Blastocysf in dış tabakasını yapan trofoblast hücrelerinden oluşur. önceleri embriyonun her tarafında hızlı gelişme gösteren bu zarın, bir süre sonra sadece plasentanın yapışma katılan Chorion fondosum bölümü kalır ve diğer bölümler atrofiye olur ve Chorion laeve’ yi oluşturur.

a) Laküner Evre: Embriyonun implante olduğu bölgede, 9. günde trofoblastlardan farklılaşan sinsitiotrofoblastlann tümü çanağa benzer bir yapı oluşturur. Hücrelerin arasındaki boşluklar birleşerek lakünler oluşur ve sinsitiotrofoblastlar trabekül görünümünü alır. Sitotrofoblastlar bunların içine yerleşir.

b) Primer Villus: 11. ve 12. günlerde sinsitiotrofoblastlann yaptığı trabeküller özellikle embriyonal kutupta gelişme göstererek parmaksı çıkıntılar halinde primer villusları oluşturur.

c) Sekonder Villus: 15. ve 16. günlerde dışta sinsitiotrofoblastlar, içte sitotrofoblastlar bulunan primer villuslarm içine henüz farklılaşmamış mezenşim hücrelerini içeren mezoderm’ in girmesi ile sekonder villuslar oluşur.

d) Tersiyer Villus: 18. günden itibaren sekonder villus stromasında; kan odaklan, kan taslakları oluşmasıyla tersiyer villuslar oluşur. Kan damarlan sonradan embriyo damarları ile bağlantı sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.