Meme Arterleri ve Venleri

Meme Arterleri ve Venleri

Memenin arteryel dolaşımı üç kaynaktan gelir.

1.İnternal torasik arterin iki, üç ve dördüncü anterior perforan dalları göğüs duvarını sternumun kenarından delerek memenin medialini ve orta kısımlarını besler. Bunlar memenin en büyük damarlarıdır. Laktasyon sırasında büyük oranda genişlerler.

2. Posterior interkostal arterlerin lateral dalları: İki, üç, dört ve beşinci interkostal aralıklarda posterior interkostal arterler mammaryan dallarını verirler. Ön dallar meme derisini ve parankiminin lateralini beslerken, arka dallar da kaslara gider. Laktasyon döneminde genişlerler.

3. Aksiller arterin dalları daha çok üst dış kadranı ve memenin kuyruğunu besler. Lateral torasik arter, süperior torasik arter, torakoakromial arterin pektoral dalı, subskapular arter olmak üzere başlıca dört dalı vardır. Memenin yaklaşık olarak %60’nı internal torasik arterin perforan dalları, %30’unu da lateral torasik arter besler. Ancak tüm arterler arasında yaygın anastomozlar vardır.

Memenin Venleri

Memenin venöz akımı genel olarak aksillaya doğrudur. Meme başı çevresinde venler bir anastomoz çemberi ‘circulus venosus’ oluştururlar. Meme tümörlerinde hematojen metastazlar venler yoluyla olduğu için, venöz yapılar bu açıdan büyük önem taşır. Meme venleri süperfisiyel ve derin olmak üzere iki gruba ayrılır. Süperfisiyel venler, yüzeyel fasyanın hemen altında bulunmaktadır. Her iki memedeki yüzeyel venler birbiri ile anastomoz yaparlar ve internal mamarian venlere dökülürler. Derin venler üç grupta ele alınmaktadır. En büyük grubu internal mamarian venin perforan dalları oluşturmaktadır. Bu venler aynı taraf vena innominataya dökülür. Bu yol akciğer metastatik emboli yollarından biridir. İkinci grup memenin derin yüzünden, pektoral kaslar ve göğüs duvarından gelen dallar olup, vena aksillarise dökülürler. Bu yol akciğer metastatik embolisinden sorumlu ikinci yoldur. İnterkostal venler, vena azigosa ve oradan süperior vena kava yolu ile akciğer metastatik embolilerini taşıyan üçüncü yoldur.

Meme karsinomunun diğer bir metastaz yolu vertebral ven pleksusudur (Batson pleksusu). Bu pleksus vertebrayı çevreleyerek sakrumdan kafa tabanına kadar uzanır. Torasik, abdominal ve pelvik organların venleri ile bu pleksus arasında bulunan venöz kanallarda valvül olmadığından dolayı kanın her iki yönde akımı olmaktadır. Bu damarlar yoluyla metastatik emboli vertebralara ve santral sinir sistemine ulaşır. İnternal mamarian venler, aksiller ve subklavian vene ve ayrıca interkostal venler aracılığı ile azigos sistemine drene olur.

Süperfisyel ve derin venöz sistem meme parankimi içinde de birbirleriyle anastamoz oluştururlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.